log

age author description
Mon, 01 Aug 2016 21:00:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2142 for changeset 59565cdd726122f9c8479f4e9dea020c0295c3a3
Mon, 01 Aug 2016 21:00:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/8dd3a43d75550e9b5736066124c97697564f769e v7.4.2142
Mon, 01 Aug 2016 17:15:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2141 for changeset f85d94eee05b8ac60d594f24fd8c982baa40078c
Mon, 01 Aug 2016 17:15:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/ba96e9af388804364425185b47eed14988302865 v7.4.2141
Mon, 01 Aug 2016 16:45:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2140 for changeset 02ba9b2f80e808ebf17cb191a7421a40f9f719a4
Mon, 01 Aug 2016 16:45:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/acadbeabe1dafb314ae5fdba0432f313e55bb3a2 v7.4.2140
Mon, 01 Aug 2016 16:30:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2139 for changeset 8436bb5134f51c5560c97e39a4796c372e215c60
Mon, 01 Aug 2016 16:30:07 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/0588d4f9d2741f35a271400a37fddbdd72d84219 v7.4.2139
Mon, 01 Aug 2016 16:30:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2138 for changeset 4a4a71d67131d7395f02a2f0705887a293b55183
Mon, 01 Aug 2016 16:30:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/2d3d60a7d4b410668dfc427120205ccf88789db4 v7.4.2138
Mon, 01 Aug 2016 15:45:08 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2137 for changeset 80ac9cf77c9b44e142452f05d6a1f6037f116366
Mon, 01 Aug 2016 15:45:07 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/437bafe4c8a83ed71ee006eda7f54b65a90f0d4c v7.4.2137
Sun, 31 Jul 2016 18:45:06 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2136 for changeset 79862f44c6471462c72de41fb12fd0b9e109c466
Sun, 31 Jul 2016 18:45:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/580164481924ed8611eb79f0247a0eb1ca0b3b9a v7.4.2136
Sun, 31 Jul 2016 14:30:06 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2135 for changeset 219dbe63ad2ac8ad420d068b6886fe7680fc96ef
Sun, 31 Jul 2016 14:30:05 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/89eaa4185efacab253b23a182c1c8a7bbf1096c9 v7.4.2135
Sun, 31 Jul 2016 14:15:06 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2134 for changeset 6226de5f81379403adc6ada5a85ace71a003a6f0
Sun, 31 Jul 2016 14:15:05 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/b54c3ff3174dbb5dfbfcabdf95200b047beaa644 v7.4.2134
Sat, 30 Jul 2016 23:30:06 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2133 for changeset dc2237f19ce22bf6aa03ad9ffae27960408fb212
Sat, 30 Jul 2016 23:30:05 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/fc1f2015e833e69b89b994faf4b2c4fc1e09220f v7.4.2133
Sat, 30 Jul 2016 23:15:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2132 for changeset 058e5ea0400e480393247498e1b45d3d7d69aa5d
Sat, 30 Jul 2016 23:15:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/31440a1f2b6ae8a2f7ffdd4a8a3661eadc4df23c v7.4.2132
Sat, 30 Jul 2016 23:15:06 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2131 for changeset b74515b8f3d4c89f2b2fadd5592ba8fd842e2f9a
Sat, 30 Jul 2016 23:15:05 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/57e69ff2cca9edee3546373d04e0dde6810309e5 v7.4.2131
Sat, 30 Jul 2016 23:00:05 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2130 for changeset cce76af1cc6a178010301171fcb32aa3d622a98c
Sat, 30 Jul 2016 23:00:05 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/623e263ffb998acacd6fd0de18c44e03af2a47d1 v7.4.2130
Sat, 30 Jul 2016 22:45:05 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2129 for changeset be4aaef2651cced0365a3b9405ad32697eadec5e
Sat, 30 Jul 2016 22:45:04 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/3ab14355ed93958433eec58e96ec9bd9a472f2b2 v7.4.2129
Sat, 30 Jul 2016 22:00:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2128 for changeset 8c0871098dc9d0969287b4fa68c6236fb9591bd0
Sat, 30 Jul 2016 22:00:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/1e2258297bb31720bfbeb234f2dae4d1b3b04fbd v7.4.2128
Sat, 30 Jul 2016 19:45:05 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2127 for changeset 1f33aece8e55577d024b763e68c315274c8c965b
Sat, 30 Jul 2016 19:45:05 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/3bcfca3ab4db415d0e750e00204dd25a91fcee77 v7.4.2127
Sat, 30 Jul 2016 19:15:05 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2126 for changeset 172855211978175ac8f21ac285cbb456d535bf1e
Sat, 30 Jul 2016 19:15:04 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/90d121fa3637b423169c64528efe84a1e67060c9 v7.4.2126
Sat, 30 Jul 2016 17:45:04 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/b20617b0b0d15523961618717d6cd2195674c363
Sat, 30 Jul 2016 16:45:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2125 for changeset a1b1405a33ca6965628e5e0d0f3e66562412d767
Sat, 30 Jul 2016 16:45:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/a5c0cc11330157c721748e317e8ff54b649610ca v7.4.2125
Sat, 30 Jul 2016 16:45:06 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2124 for changeset 103e79a0ad8debb89abadc7bab6859467fe1f419
Sat, 30 Jul 2016 16:45:05 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/623cf88f9c5ad49cce8e846af29a1bb9346c7481 v7.4.2124
Sat, 30 Jul 2016 16:30:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2123 for changeset 5e9f63a2ac5cc3007a927c90b3809ec6618f7318
Sat, 30 Jul 2016 16:30:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/42093c0ec52e6ff29e80aae65ac6a744c7de79bb v7.4.2123
Sat, 30 Jul 2016 14:15:05 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2122 for changeset 02bed64bbd79030b096e6118a9c2cfcbe3dbb77a
Sat, 30 Jul 2016 14:15:04 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/b822cb0f93177bb045b221f607aee735f08ce428 v7.4.2122
Fri, 29 Jul 2016 23:00:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2121 for changeset 4a7a88404076cd7e8ecc6b36839f2fb4a09b04c4
Fri, 29 Jul 2016 23:00:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/9532fe7fbe1b14531931e83bd9f8054efdcf7509 v7.4.2121
Fri, 29 Jul 2016 22:45:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2120 for changeset 2ea935bdd1a191aebc1492e8899f01b511333db9
Fri, 29 Jul 2016 22:45:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/10ce39a0d52272a3dfff2feb8c631529f29e6740 v7.4.2120
Fri, 29 Jul 2016 22:30:08 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2119 for changeset 8c2553beff0f783bd523754903bda32f7a71a2b5
Fri, 29 Jul 2016 22:30:08 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/1e96d9bf98f9ab84d5af7f98d6a961d91b17364f v7.4.2119
Fri, 29 Jul 2016 21:15:08 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2118 for changeset 44151446672647d93d3c3773c3642382b1726bdc
Fri, 29 Jul 2016 21:15:07 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/83a2a80d6f699ad9a236431170038698e355c025 v7.4.2118
Fri, 29 Jul 2016 21:00:08 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2117 for changeset a98607bb756cd12b5f15b8a539e5ffb69bd1e7de
Fri, 29 Jul 2016 21:00:08 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/f2c4c391192cab6e923b1a418d4af09106fba25f v7.4.2117
Fri, 29 Jul 2016 18:45:06 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2116 for changeset 1b8932823a021d8cb2356090185227898340ac70
Fri, 29 Jul 2016 18:45:05 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/c73e4474b1f1b5b18a8d504eec5305e0c77981f7 v7.4.2116
Fri, 29 Jul 2016 18:15:06 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2115 for changeset 8c9e13109df85b4033c4f02bd5fc362a475b5034
Fri, 29 Jul 2016 18:15:05 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/b9a46fec3e79d1fc8c406084a41733c647a5e535 v7.4.2115
Fri, 29 Jul 2016 17:15:06 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2114 for changeset 88e8bca71d75cc0ae066e2b8b6afb21d457cafca
Fri, 29 Jul 2016 17:15:06 +0200 Christian Brabandt commit https://github.com/vim/vim/commit/d05b191b91c4e16d6887bf781832d135d2a8fae5 v7.4.2114
Fri, 29 Jul 2016 16:30:07 +0200 Christian Brabandt Added tag v7.4.2113 for changeset adc7212951ee89f7f6fa2e1febe357114afd6c37